"Действието на разстояние използува структурни връзки и жизнена енергия" (Карл Ханс Велц).

Трите основни фактора на всяко успешно действие на разстояние са:
насочваща връзка  - представлява целта или желания ефект;
целева връзка , представляваща обекта на операцията; и
биоенергия (оргон, прана, чи) .

Всяко действие на разстояние, при което операторът пренебрегва кой да е от тези три основни фактора, е обречено на провал, независимо от стремежа, връзката с традицията, духовното обучение и какво ли не друго! Това е единствената причина, поради която някои методи не действуват, дори ако практикуващият е следвал точно всички инструкции.

 

Фиг. 1. Това е диаграма на типична магическа операция, която не е снабдена с достатъчно биоенергия, обикновено понеже операторът не знае за важността на жизнената сила. Известно количество прана (биоенергия) е извлечено от обкръжението или от оператора. Резултати са възможни. Този тип операция има ниска степен на успех.


Насочваща връзка
Насочващите връзки са настройки, които представляват "втвърдени" абстракции. Те могат да бъдат фиксирани честоти, символи, янтри (образи), честотни модулации, мантри, символични обекти, прибори, благовония, масла, растения или някакви други структурни репрезентации. Всички имат едно общо нещо: те установяват връзка със желания ефект или желаното разрешение на даден проблем. Понякога насочващи връзки могат да бъдат енергии от по-метафизичен порядък като действията, приписвани на планетите, елементите и пр., които представляват желаната промяна или желаните последици. Бидейки представяния на желанията, насочващите връзки понякога се разглеждат като модулатори на жизнената енергия (прана, чи), така че проектираното биоенергийно поле създава склонност към специфично действие.

Целева връзка
Целевата връзка (често наричана също "психична връзка") представлява "втвърдена абстракция" по същия начин като насочващата връзка. Тя може да бъде предмет, символ, числова настройка и др., която свързва с обекта ("целта") на вашата операция. Този обект ("цел") може да бъдете вие или друго лице. Той може да бъде също една същност, състояща се от няколко лица, като например един бизнес, спортен тим и пр.  Естествено, целевата връзка причинява един пряк поток от биоенергия (с присъединен ефект, основаващ се на насочващата връзка) към обекта, който тя представлява.

Важността на биоенергията (прана, чи)
Характеристиките и функцията на структурните връзки са лесни за разбиране. За биоенергията разстоянието е резултат от структурни различия. Разбирането на механизмите, които карат биоенергията да свързва един обект с дадена насока, особено когато структурните връзки са основани на абстракции като числови настройки на радионичен прибор или манифестационна програма, мантри или янтри, изисква познаване на характеристиките на праната (биоенергията, чи).

За бионенергията (прана , чи) знаем, че:

(1) тя тече свободно без почти никаква загуба на енергия между идентичните структури, без значение колко далеч една от друга се намират тези структури; и
(2) тя следва принципа на отрицателната ентропия, т.е. тече от по-слабия потенциал към по-силния, докато по-силният потенциал бъде наситен
.

Именно поради тази втора характеристика биоенергията може да установи свързване, ако връзката не е точно идентична дотам, че тя може да бъде чиста абстракция (като числовите настройки на вашия радионичен прибор, символи, мантри, янтри, мисли или предмети), установена в човешкия мозък при съсредоточаването върху насоката или обекта (целта). Като естествена последица на този принцип на отрицателната ентропия, биоенергията автоматично намира крайната цел, за която е била установена една такава "абстракция" с помощта на човешкия мозък. Този процес е подобен на движението на топлината по "пътя на най-малкото съпротивление" ("предпочитайки", така да се каже, топлопроводимите материали), като следва закона на ентропията от по-високия потенциал към по-ниския, докато се достигне равновесие (равен потенциал) между двата. Настройките на радионичния прибор или манифестационната програма могат да бъдат сравнени в такъв случай с тръбите в една отоплителна система, предоставящи най-малкото съпротивление за потока на топлината.
Сега става ясно, че естествените характеристики на биоенергията правят действието на разстояние и манифестационните техники възможни. За тези, които не познават основните й функции (отрицателна ентропия и структурен пренос), праната (чи) може да изглежда като един енергиен носител, "посредник", който бива "модулиран" чрез насочващи енергии, които той сетне "пренася" до обекта (целта). Това допускане е толкова примитивно, колкото и онова на някои практиканти, които извършват жертвоприношение, за да "нахранят" своите духове-слуги със жизнената сила на жертвата.
Опитните традиционни практиканти (магове, шамани) от всички времена на историята са знаели много добре този прост факт: никакво действие на разстояние, никаква манифестационна техника не са възможни без жизнена сила ! Праната (чи) е жизнената енергия, която дава достъп до тайната на трайната положителна промяна и контрола на ума от разстояние. Следователно биоенергията е горивото, необходимо за всяко действие на разстояние, включително техниките за проявление (манифестация)!
По начало традиционните оператори (магове, шамани, жреци) са знаели това преди хиляди години и са основавали своята работа на това познание. Това знание е произлязло от техния практически опит . Те са знаели много добре, че операциите, които те захранват с биоенергия (жизнена сила), дават много по-добри резултати по-бързо.
Така проблемът, с който се сблъсквали традиционните практиканти, бил да си осигурят достъп до големи количества биоенергия (мнозина от тях я наричали "психична сила"), за да осъществяват ефективна работа. Техните методи за получаване на тази жизнена енергия са били толкова различни, колкото и културите и религиите, в които те били родени. Някои от по-напредналите практиканти знаели как да извличат енергия от вселената около тях, докато мнозинството използувало редица други методи като пораждането на прана (чи) в собственото си тяло, пораждането й посредством силни емоции, чрез групови танци или вървене в кръг. Някои традиции като вуду и сантерия все още практикуват животински жертвоприношения, за да получат силни потоци от биоенергия или прана (чи).
С изобретяването на прана-генератора и въвеждането на подсилените с прана техники за проявление, разбира се, тази ситуация се променя драматично! Един оператор, който работи с радионичен прибор или манифестационна програма може сега да изпълнява своята работа подобно на традиционен практикант - маг, шаман или жрец, като настройва прибора (или програмата) и го задействува за час или два. Сетне изключва устройството и очаква успеха на операцията. Това може да се повтори няколко пъти в интервали от един или повече дни.
Сега става ясно, че възможността да се генерират големи количества биоенергия с помощта на прана-генератора правят действието на разстояние, включително всяка операция, настроена да осъществи замисленото проявление, лесни за всеки човек!

Разгледайте внимателно диаграмите на тази страница!

Фиг. 2.  Това е същата магическа операция като тази на фиг. 1 по-горе, но изпълнявана от знаещ маг, който снабдява операцията със жизнена сила, било като използува различни практики за това, или като извършва жертвоприношение. Добри резултати!

Фиг. 3.  Същата магическа операция с постоянно захранване с големи количества биоенергия от Велцов чи-генератор ! Постоянното снабдяване със жизнена сила поддържа проектираните насочващи енергии в действие. Резултатите могат да се явят бързо. Успехът може да е възможен дори в ситуации, в които всичко друго изглежда обречено на провал!  Сигурни резултати!

На главната страница
Каталог

За контакт

Биоенергията се подчинява на закони, които са съществено различни от законите, които управляват електро-магнитните честоти (като например светлината) във вселената. Една от характеристиките на биоенергията е, че тя се пренася на всякакво разстояние, ако са налице структурни връзки, които правят този пренос възможен.

В множество традиционни практики като такива се използува генетичният код: коси, нокти или други подобни могат да представляват структурна връзка. Това е така, защото тези обекти са уникални и са част от лицето в резултат на генетичния код. Това е нещо като личен телефонен номер с 99 цифри, с помощта на който традиционният практикант може да се свърже с това лице. Това е подобно на радио-станцията, която може да въздействува върху вашето радио, ако то е настроено на вълната на предавателя. Със същата "фина настройка" на идентичните структури (като споменатия генетичен код) биоенергията се пренася на всякакво разстояние.

Подобни феномени са почти невъзможни за обясняване, ако се ограничим изключително до конвенционалното моделиране на света в 4-измерен релативистичен Гаусов пространствено-времеви континуум или подобните ограничени модели, за които много се говори в популярната наука. До ден-днешен повечето хора не познават тази специфична характеристика на биоенергията, т.е. способността да се предава на всякакво разстояние без загуба на енергия. Всъщност мнозина от тях дори не знаят за съществуването на биоенергията! От дълго време това е било грижливо пазена тайна. Пространството, определено от законите на пренос на биоенергията, притежава свои специфични характеристики и природни закони. По отношение на пространството, определено от електро-магнитните честоти, описвано от академичната физика, то се явява като несвързано с непосредствен пренос на всякакво разстояние. Ако обаче се направи трансформация на координатите, определяйки биоенергийното пространство като непрекъснато, тогава електромагнитното пространство ще проявява подобни "накъсани" и несвързани особености. С други думи, вие можете да извършвате координатна трансформация, основавайки се на кое да е от двете пространства (а със сигурност съществуват повече от тези две, които човешкият мозък може да е способен да възприема и схваща).

Сега е времето да разширим нашия модел на света (разбирането ни за света), за да можем да използуваме тази вълнуваща нова технология максимално!

Съществуват множество типове структурни връзки. Косата и ноктите са само един пример. За този тип ние употребяваме термина "идентични структурни връзки", тъй като косата и ноктите са идентични със същата коса и нокти, които все още са част от лицето, на което те са принадлежали първоначално.

Сега нека разгледаме друг пример: Когато се съсредоточите върху дадено лице, което не присъствува, т.е. ако виждате този човек с вашето "вътрешно око" в ума си, вие установявате структурна връзка с този човек! Сигурно ви се е случвало следното: мислите си за даден човек и след малко телефонът звъни. Кой ли може да е? Ами никой друг, а лицето, за което току-що сте се сетили: "Ало? Знаеш ли, странно, току-що си мислех за теб!...".

Вие можете умствено да установите структурна връзка с човек, предмет или ситуация; следователно вие можете да насочвате биоенергията с ума си. Затова когато се концентрирате върху нещо или просто си мислите за него, вие установявате структурна връзка с обекта на вашата мисъл. Мъдреците и религиозните водачи от старо време са наставлявали своите ученици, че следва да наблюдават своите мисли, защото "където са вашите мисли, натам ще тече вашата енергия". Това древно наблюдение относно нашия ум притежава огромна валидност.

Явно нашият ум е способен да установява една умствено създадена структурна връзка с някого или нещо, когато се фокусира интензивно върху него. Този факт е от изключителна важност в работата с вашия биоенергиен генератор и манифестационните устройства и програми. Това означава, че вие можете да използувате основните характеристики на вашата умствена дейност, за да получавате желания резултат. И тъй, как е възможно в такъв случай действието на разстояние?

Тук отново биоенергията е решаващия фактор: колкото по-силна е жизнената сила, с която е обкръжена вашата операция, толкова по-силно ще бъде действието на структурната връзка, която преодолява ограниченията на пространство-времето, и толкова по-ефективна ще бъде самата операция. Разбира се, нека се надяваме, че намеренията ви са положителни.

И тъй, обобщавайки, ние се нуждаем от:

1. Достатъчно силна биоенергия във функцията на "носител" на операцията и

2. Достатъчно силна структурна връзка с целта (обекта) на операцията.

Ако не се погрижим за тези предварителни условия, резултатът от нашите операции ще бъде близък до нула.

Сега нека се запитаме: ако този енергиен пренос е възможен, как можем да го използуваме, за да въздействуваме върху хората или събитията? Всяко действие на разстояние се извършва със специфична цел в ума: да се създаде определена тенденция или действие, което може да доведе до желаната цел на операцията. Ако, например, ваш приятел е нещастен поради една или друга причина, можете да му изпратите енергийна помощ, която да предизвика бързо възстановяване. Вие можете да си представите умствено, че той е щастлив, което представлява една умствено създадена структурна връзка с насочващата енергия на щастието. Вместо умственото фокусиране, което може да бъде доста уморително, когато се практикува в продължение на дълго време, можете да използувате нещо постоянно: рисунки, символи или числа, които определяте като представляващи благоприятни обстоятелства и щастие, или съответните настройки на манифестационното устройство, които представляват вашите абстракции "втвърдени" или направени постоянни за времето, определено от вас.

Когато снабдите връзката с тази насока със силна биоенергия, вероятността за по-бързо възстановяване е увеличена. Следователно, освен силна биоенергия за свързване с целта-обект (като вашия приятел в този пример), вие също се нуждаете от

3. Достатъчно силна структурна връзка с визуализираната насока (във дадения случай това е чувството за щастие и измъкване от депресията).

Това означава, че всяко действие на разстояние изисква най-малкото тези три основни елемента, за да бъде успешно. Ако някой от тях липсва, операцията е обречена на провал. Практикантите от всички времена са знаели това добре!

Ако разгледате много от тези древни "езотерични" или религиозни практики на действие на разстояние или възприятие на разстояние в светлината на току-що наученото, ще разберете защо тези практиканти са правели нещата по този начин. Вие ще разберете вече, че зад фасадата на "чудесата" и "магиите" се откриват прагматични и, в крайна сметка, научни методи, развили се от старата мъдрост относно биоенергията и структурните връзки.

Един пример: В една стара книга за "симпатичните методи" (стар термин за методите, основани върху структурното свързване) намираме следните инструкции за помагане на болен човек (или по-скоро енергизиране):

"Вземи седем косъма от човека. Намери младо и силно дърво. Пробий дупка в дънера на едно младо, силно и здраво дърво. Постави косата в дупката и я запуши с дървесина от същото дърво. Човекът ще се почувствува по-добре".

Тук можем да забележим, че в тази операция са задействувани и трите принципа:

1. Достатъчно жизнена енергия;

2. Силна връзка с лицето-цел (косата), и

3. Силна структурна връзка с насоката (повече енергия), проявена в здравето на младото дърво и, разбира се, намерението на оператора.

Тази мъдрост относно тези три принципа стои в основата на вашата работа с вашия прибор и/или манифестационна програма. Всъщност тази нова технология с нейния научен подход към стародавните емпирични практики разкрива много нови възможности. Една от най-важните от тях е фактът, че дори един необучен човек, който я използува, сега може да получи подобни резултати и дори по-добри от тези на професионалиста, обучаван с години да развива своите умения, но който не притежава и действува с това мощно оборудване. Традиционните практики от старите времена и в наше време посвещават много време на тренирането в установяване на структурни връзки и пораждането на жизнена сила! С изобретяването на чи-генератора от Карл Ханс Велц тази задача става значително по-лесна и обучението вече не е абсолютна необходимост. Просто следвайте инструкциите как да настроите и свържете всичко, включете биоенергийния генератор, и вие ще можете да работите върху целта постоянно, без да употребявате много собствени усилия!

Такова постоянно и масивно снабдяване с биоенергия може да преодолее разстоянието между насоката и целта, установявайки по този начин едно "насочващо поле" около целевото лице. Вероятността визуализираното събитие да се случи е много по-висока! Що се отнася до действието на биоенергията, "разстоянието е резултат от структурни различия" (К. Х. Велц). С други думи колкото по-близко до идентичност са структурите, толкова по-малко е разстоянието между тяхното местоположение.

Уникалните структурни връзки гарантират много ефективен пренос, разпростирането до другите също подобни структури е малко вероятно. Това е подобно на радиото: приемането е много по-добро, когато то е настроено точно към радиостанцията.

Вашето манифестационно устройство и програма ви позволяват да получите точно структурно свързване и скоро вие ще придобиете необходимия опит, за да установявате надеждни и уникални структурни връзки.

Обикновено произведената подсъзнателно енергия, нейното количество и сила е предимно спонтанна. До вчера знанието за това как да се генерира този тип енергия и как тя да бъде съзнателно насочвана за постигането на успех бе държано в тайна дори в такива развити страни като САЩ, Германия и Япония. Сега, благодарение на развитието на интернет и невъзможността да бъде контролиран мощният информационен поток, свързан с развитието на компютърната технология, най-новите достижения и разработки в областта на оргонните генератори стават достъпни за широките слоеве от населението. Прилагайки биоенергийната технология на оргона , вие ще отворите вратата към един нов, изпълнен със щастие и успех живот! В течение на сравнително кратко време вие ще постигнете феноменални резултати на такова ниво, за каквото в обичайните условия не сте и мечтали.
Както оргонният генератор , така и радионичният прибор е лесен и прост за употреба и изисква много по-малко време за обучение, отколкото например е нужно за овладяването на управлението на автомобил. Със закупуването на апарата вие получавате подробно ръководство за работата с него. Лесната за разбиране и използуване инструкция ще ви въведе стъпка по стъпка от простата до сложната употреба на прибора за постигането на вашите цели.
Принципът на действие на оргонния генератор и радионичното   устройство се състои в това, да повлияе посредством биоенергия върху целта (обекта на операцията) чрез желаната насока . Например - искате вашата бизнес-сделка да премине успешно. В този случай успешната бизнес-сделка е насоката , а вие сте целта (обекта). Използувайки в качеството на насока специална символика, а в качеството на цел своята фотография например, вие поставяте тези предмети върху радионичното устройство . Работещият прибор едновременно генерира биоенергия с помощта на чи-генератора  и свързва чрез тази енергия вашата насока с вашата цел с помощта на радионичното устройство като такова. Като задействувате прибора, вие създавате силна и постоянна биоенергийна връзка между насоката и целта - между онова, което желаете да стане , и вас самите .

Каква е разликата между оргонния генератор и радионичния прибор ?

Оргонният генератор  е система, която генерира биоенергия (оргон). Потребителят установява целта и посредством нискочестотния модул, вграден в системата избира честотата, която съответствува на едни или други насоки . Устройството е готово за работа.

Основен набор от честоти:
Тета 3,5 Hz - медитация, вътрешно равновесие, релаксация, добро самочувствие, ускорено изучаване на чужди езици.
Тета 6,3 Hz - ускорено учене и подобряване на дългосрочната памет.
Алфа 7,0 Hz - усилване на екстрасензорните способности.
Алфа 7,83 Hz - Шуманов резонанс на Земята. Чувство за равновесие и творческо вдъхновение.
Алфа 12,0 Hz - концентрация и съсредоточаване, вътрешно равновесие, повишаване на чувствителността към възприемането на всички останали честоти.
Бета 14,1 Hz - повишаване на ефективността на дневната дейност, на умствената и физическата енергия. Втори Шуманов резонанс на Земята.

Радионичният прибор е система, един от компонентите на която е оргонен генератор . Радионичното устройство се състои от нискочестотен модул, цифрови превключватели и оргонен генератор . Приборът има две пластини за поставянето на целта и насоката съответно. В качеството на насока се използува набор от символи, броят на които е неограничен. Изборът на честотата играе ролята на усилвател и допълнение към насоката.

Използувайки напредналата технология, описана в този сайт, вие ще направите живота си по-добър, по-богат и по-интересен. Тук ще намерите един прост и същевременно най-ефективния в света начин, който ще подобри вашия живот в настоящето и бъдещето.


И тъй, ясно е, че жизнената енергия е една енергия, която е универсално присъствуваща. Главната й характерна черта е динамичен поток и пулс нейното движение. В това отношение съществува подобие с електро-магнитната енергия.

За акумулирането на биоенергия някои материали се оказват много ефективни. Когато преоткрил жизнената енергия за науката преди повече от 200 години, Франц Антон Месмер я нарекъл "животински магнетизъм" ("личен магнетизъм" е думата, която се употребява днес), тъй като той схванал връзката между биоенергията и магнетизма. Основавайки се на това непосредствено познание, той построил първите акумулатори на биоенергия, за които ни е известно: дъбови бъчви, които запълвал със железни стърготини.

Месмер преоткрил биоенергията и я разглеждал в научен контекст. Така постъпвали и Карл фон Райхенбах, Вилхелм Райх и другите след него.

Вилхелм Райх бил запознат с трудовете на Месмер, тъй като той изучавал хипнозата, когато бил ученик на Зигмунд Фройд. Всъщност през последните 150 години всеки, който изучава хипноза в германоезичните страни, научава за Месмер като "пионер на хипнозата" в самото начало на своето обучение. Когато "открил" жизнената енергия като лекар и психолог, Райх употребил за нея термина оргон. Той открил, че органичните материали (има се предвид материали, съдържащи въглерод или силикон като хартия, вълна, памук, пясък или стъкло) привличат и задържат жизнената енергия, докато металите притежават характерната черта да я привличат и сетне непосредствено да я отблъскват. Това разбиране било голяма стъпка напред след Месмеровите дъбови бъчви, напълнени със железни стърготини, за да привличат "животинския магнетизъм". Като се основавал на това ново разбиране защо жизнената енергия бива привличана, Райх можал да построи оргонни акумулатори, които били по-ефективни от бъчвите на Месмер и същевременно те се нуждаели от много по-малко материал. Той построил кутии с редуващите слоеве от органична и метална материя. Външността е органично, като най-вътрешният слой е метален. Той установил, че способността да привлича и съхранява биоенергиятя (която той наричал оргон) се увеличава с увеличаването на броя на слоевете. Месмеровите дъбови бъчви с железни стърготини били просто еднослойни оргонни акумулатори.

През 1991 година Карл Ханс Велц изобретява първия в света оргонен генератор (прана-генератор или чи-генератор ) - изумитело ново устройство което дейсвително произвежда, а не само акумулира биоенергия, което е забележителна стъпка след оргонните акумулатори на Вилхелм Райх. Скоро след това той установява, че пулсиращата биоенергия, която чи-генераторът или една въртяща се планета може да произведе, трансформира изхабената жизнена енергия (или DOR, както я нарича Вилхелм Райх, от англ. Deadly Orgon) обратно в оргонна енергия. Велцовите оргонните генератори се оказват ефективни в противодействието на негативните ефекти на устройствата, които пораждат DOR по време на работа, като напр. радиоактивните димни детектори, флуоресцентните тръби, телевиционните екрани и другото електромагнитно замърсяване.

Скоро Карл Велц разбира, че биоенергията може да бъде проектирана на произволно разстояние и че тази проекция следва структурните връзки факт, известен на хората от всички векове и култури, употребяващи жизнената енергия, такива като шаманите, чародеите, жреците, маговете и целителите. За обяснението на този пренос той разработва математически модел, който описва този феномен. Този модел обяснява също така и много от изумителните феномени на екстрасензорното възприятие, магията, радиониката и дори астрологията. Карл Велц установява, че оргонният генератор може да бъде от значителна помощ при множество практики, включващи употребата на биоенергия (оргон) като развиването и практикуването на екстрасензорни възприятия, йога, бойни изкуства, саморазвитие, магия и пораждане на тенденции с помощта на астрологически енергии. Многократните тестове потвърждават, че биоенергията, пулсираща в ниски честоти (Алфа, Тета, Делта състоянията и пр.), е значително по-ефективна в пораждането на съответните мозъчни вълни отколкото кой да е от остарелите сега методи, които използуват звук, светлина или електрически пулсации.

Велцовият чи-генератор е на пазара от началото на 1993 г. Десетки хиляди хора по целия свят, решили да подсилят своите стремежи, сега са горди собственици на такива устройства. В 1994 г. г-н Велц изобретява един нов акумулиращ биоенергия материал, който той нарича оргонит . Той се оказва значително по-ефективен от традиционните материали като слоевете фибрено стъкло или целотекс, позволявайки да се строят мощни оргонни генератори с много малък размер. Този материал представлява смес от специални метални сплави на прах, които притежават изключително силни привличащи и отблъскващи характеристики, и един специален вид епоксидна смола като органичен материал, плюс, в случая на най-новия супер-оргонит , няколко допълнителни подсилващи съставки, които ще останат в тайна за известно време. Всички чи-генератори от HSCTI са направени с този нов материал супер-оргонита .

Бележка: вие можете да си направите оргонен акумулатор просто като боядисате метална кутия с латексна боя, в която да смесите метален прах. Тази смес представлява един вид оргонит. Няколко слоя такава боя ще направят акумулатора много по-силен от тези на Вилхелм Райх с техните гъсти слоеве от стоманена вълна и фибрено стъкло.

Така, с вашия чи-генератор вие имате устройство, построено съгласно най-новото познание на биоенергийната физика. То генерира масивни количества биоенергия, вместо просто да я акумулира. Когато започнете да работите с вашия биоенергиен генератор и изпълните практиките, описани в този наръчник, скоро ще осъзнаете какво е чувството да се работи с концентрирана жизнена енергия. Всъщност, повечето хора усещат енергията, излизаща от изходното устройство на генератора почти веднага. Мнозина дори могат да я видят!

От друга страна, ако не почувствувате биоенергията първоначално, не бива да се безпокоите. С малко практика и най-вече с необходимото релаксирано състояние и концентрация почти всеки е способен да усеща биоенергията след относително кратко време. Спомнете си своите първи опити да карате велосипед. По един подобен начин възприятието на биоенергията и работата с нея ще станат естествени за вас много скоро.

Обратно на главната страница
Към каталога на оргонна технология и аксесоари от HSCTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Биоенергия - чи-генератори за всеки!

            Внимание: Тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!